Algemene Voorwaarden Villa Hosting BV

 

Artikel 1. Definities

1. Villa Hosting BV gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 34275656 | BTW nr NL818076501B01

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Villa Hosting BV een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Villa Hosting BV een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Dienst: de specifieke dienst die Villa Hosting BV met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Villa Hosting BV en opdrachtgever krachtens welke Villa Hosting BV de dienst zal uitvoeren.

6. Website: www.dehostingleverancier.nl

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

1. Villa Hosting BV zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de dienst is bindend. Tevens is het voor opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de website teneinde de dienst af te nemen. Ook op de website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de website aangegeven de omschrijving van de dienst die bindend is.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Villa Hosting BV, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Villa Hosting BV het recht de prijzen aan te passen.

4. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Villa Hosting BV alleen bindend indien en voor zover deze door Villa Hosting BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door opdrachtgever wordt ontvangen door Villa Hosting BV .

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Villa Hosting BV zo spoedig mogelijk de dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Villa Hosting BV dat de dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Villa Hosting BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Villa Hosting BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Villa Hosting BV worden verstrekt.

5. Het is Villa Hosting BV toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal die Villa Hosting BV noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Villa Hosting BV opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de dienst kan instellen, een en ander binnen de in de overeenkomst aangegeven grenzen.

7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. Villa Hosting BV kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Villa Hosting BV te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Door Villa Hosting BV opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Villa Hosting BV is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Villa Hosting BV heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Villa Hosting BV niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen, zoals ook genoemd op de website, zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Villa Hosting BV zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Villa Hosting BV gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Villa Hosting BV zal opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beŽindigen, met inachtneming van de opzegtermijn van ťťn maand.

4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van opdrachtgever, heeft Villa Hosting BV het recht alle prijzen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen.

5. Alle voor Villa Hosting BV uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Villa Hosting BV die in strijd is met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3. Villa Hosting BV hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Villa Hosting BV is gerechtvaardigd, is Villa Hosting BV gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Villa Hosting BV in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Villa Hosting BV gerechtigd hiervan aangifte te doen. Villa Hosting BV kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Villa Hosting BV verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij een gegronde klacht/overtreding van artikel 5 van deze algemene voorwaarden betreffende de door opdrachtgever aangeboden informatie is Villa Hosting BV gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/ of te beŽindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Villa Hosting BV voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Villa Hosting BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Villa Hosting BV in het kader van het maken van een melding van onrechtmatig gebruik, het stopzetten van de dienstverlening alsmede het verstrekken van informatie aan derden, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Villa Hosting BV , overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Villa Hosting BV zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Zonder toestemming van Villa Hosting BV is het opdrachtgever verboden de door Villa Hosting BV verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

10. Villa Hosting BV kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Villa Hosting BV bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Villa Hosting BV een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van Villa Hosting BV verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiŽren op elke door Villa Hosting BV geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Villa Hosting BV .

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Villa Hosting BV voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Villa Hosting BV vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Villa Hosting BV , waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Villa Hosting BV schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.

5. Villa Hosting BV is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Villa Hosting BV .

6. Indien Villa Hosting BV een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Villa Hosting BV medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.

8. Villa Hosting BV heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Villa Hosting BV gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen dan wel voor gebruik verder voort te zetten.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Villa Hosting BV zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Villa Hosting BV opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

2. Villa Hosting BV stelt geen reservekopieŽn (back-ups) ter beschikking aan opdrachtgever, tenzij opdrachtgever hiervoor een aanvullende dienst heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om reservekopieŽn van de bij Villa Hosting BV opgeslagen data te maken.

3. Villa Hosting BV zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Villa Hosting BV is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Villa Hosting BV is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt.

4. Villa Hosting BV zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Villa Hosting BV . Villa Hosting BV kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

5. Indien naar het oordeel van Villa Hosting BV een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Villa Hosting BV of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Villa Hosting BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Villa Hosting BV voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Villa Hosting BV van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Villa Hosting BV , diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw), met een maximum van 750,- euro (exclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van Villa Hosting BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Villa Hosting BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4. De aansprakelijkheid van Villa Hosting BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Villa Hosting BV onverwijld (uiterlijk binnen 7 dagen na de schadeveroorzakende gebeurtenis) en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Villa Hosting BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Villa Hosting BV in staat is adequaat te reageren.

5. Villa Hosting BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Villa Hosting BV meldt en enkel indien er op het moment van melden geen sprake is van een betalingsachterstand aan de zijde van opdrachtgever.

7. Opdrachtgever vrijwaart Villa Hosting BV voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Villa Hosting BV geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

1. Villa Hosting BV heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Villa Hosting BV zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Villa Hosting BV is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Villa Hosting BV heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Villa Hosting BV zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Villa Hosting BV is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.

3. Villa Hosting BV zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Villa Hosting BV door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Villa Hosting BV kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beŽindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

1. Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging, tijdig en rekening houdend met een opzegtermijn van ťťn maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

3. Bij opzegging, beŽindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Villa Hosting BV gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Villa Hosting BV is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal, maar altijd schriftelijk, als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever kan daarnaast via de website van Villa Hosting BV schriftelijk opzeggen.

5. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Villa Hosting BV het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beŽindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Villa Hosting BV op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Villa Hosting BV .

2. Villa Hosting BV zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Villa Hosting BV .

4. In afwijking van het vorige lid is Villa Hosting BV niet verplicht een factuur te sturen indien de overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Villa Hosting BV .

5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Villa Hosting BV het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van 14 dagen van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Villa Hosting BV in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Villa Hosting BV te voldoen en Villa Hosting BV is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

8. Indien Villa Hosting BV aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de opdrachtgever verhaald.

9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Villa Hosting BV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Villa Hosting BV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. De vordering tot betaling voor de duur van de desbetreffende overeenkomst is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursťance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. In bovenstaande gevallen heeft Villa Hosting BV voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beŽindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Villa Hosting BV of diens licentiegevers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Villa Hosting BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Villa Hosting BV door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.500 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Villa Hosting BV , onverminderd het recht van Villa Hosting BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beŽindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

2. Villa Hosting BV zal geen kennis nemen van data die opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Villa Hosting BV , tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Villa Hosting BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Villa Hosting BV zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Villa Hosting BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Villa Hosting BV of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beŽindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Ďs-Hertogenbosch.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door Villa Hosting BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk door te voeren.

7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.