Terms Of Service

Algemene voorwaarden en privacy-verklaring

 

Algemene voorwaarden Villa Hosting

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Provider: Villa Hosting BV gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34275656.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Provider een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Provider een offerte daartoe heeft uitgebracht.

 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

 4. Dienst(en): de activiteit(en) die Provider voor

  Opdrachtgever, zoals in de offerte dan wel overeenkomst gespecificeerd, zal verrichten.

 5. Support Site: https://support.villah.com

 6. Support Telefoonnummer: 020 240 55 05

 7. Support Emailadres: support@villah.nl

   

ARTIKEL 2. OFFERTE, AANBOD EN AANVAARDING

 1. Provider zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. De offerte kan echter ook een omschrijving en prijs van een standaardproduct zijn, zoals vermeld op een website van Provider.

 2. Een offerte is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in de offerte.

 3. Ten behoeve van een offerte is Opdrachtgever gebonden bepaalde gegevens te verstrekken aan Provider met betrekking tot de Dienst. Deze gegevens hebben betrekking op belangwekkende zaken zoals het geplande beslag op diskruimte, cpu-verwerkingscapaciteit en netwerkverkeer.

 4. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens aanzienlijk verschillen van de realiteit, heeft Provider het recht de prijzen hierop aan te passen.

 5. Provider kan niet aan de gestelde producten, diensten of voorwaarden in haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 6. Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding (inclusief handtekening) van de offerte door Opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans redelijkerwijs die indruk wekt, dat Provider werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt de offerte eveneens als aanvaard beschouwd.

 7. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Provider alleen bindend indien en voor zover deze door Provider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN HET BETREKKEN VAN DERDEN

 1. Provider voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Provider verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.

 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Provider de uitvoering van die onderdelen (die tot een volgende fase behoren) opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Provider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Provider worden verstrekt.

 4. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Provider ter beschikking heeft gesteld.

 5. Indien Opdrachtgever aan Provider informatiedragers, elektronische bestanden, software en dergelijke verstrekt, garandeert deze dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 6. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Provider het recht (delen van) de werkzaamheden dan wel de Dienst door derden te laten uitvoeren.

 7. Indien door Provider of de door Provider ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 8. Provider aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

 

ARTIKEL 4. herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Opdrachtgever de Provider via een ondubbelzinnige verklaring (via post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herrroepen.

 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een ondubbelzinnige verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 5. Als de Opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt de Opdrachtgever alle betalingen die tot dan toe zijn gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door de Provider geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Provider op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Provider betaalt de Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 6. Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien de rechtshandeling aan uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.

ARTIKEL 5. DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Provider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Provider vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van Provider, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam en/of IP-adres is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.

 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Provider schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam en/of IP-adres namens of door Opdrachtgever.

 5. Provider is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam, het IP-adres en/of het gedurende de registratieprocedure tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. Ook is Provider niet aansprakelijk voor een door haar dan wel door Opdrachtgever gemaakte typefout of onduidelijk handschrift van Opdrachtgever bij aan vraag van een domeinnaam en/of IP-adres. Voorgaande behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Provider.

 6. Indien Provider een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Provider medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

 7. Provider heeft het recht de domeinnaam, het IP-adres en/of het ontoegankelijk te maken en/of op te heffen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de overeenkomst en dat door Provider kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke ingebrekestelling.

 8. De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen Opdrachtgever, als domeinaanhouder en IP-adres gebruiker en/ of als -houder, direct aanspreken op het gebruik hiervan door Opdrachtgever of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende instanties de voorwaarden voor gebruik van in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

 9. IP-adressen blijven te allen tijde in eigendom van Provider. Opdrachtgever krijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op IP-adressen.

 10. Provider kan het technisch noodzakelijk vinden om een in gebruik gegeven IP-adres te wijzigen. In dat geval zal Provider de wijziging minimaal 7 dagen van tevoren schriftelijk doorgeven aan Opdrachtgever. Tevens zal Provider de overlast voor Opdrachtgever bij een wisseling van IP-adres zoveel mogelijk trachten te beperken.

 11. Bij een IP-wijziging zoals in het voorgaande lid vermeld geldt bovendien: indien Provider de DNS-hosting voor domein(en) van Opdrachtgever verzorgt, zal Provider dragen voor de wijziging van de DNS-records, indien noodzakelijk. Bij DNS-hosting buiten de invloedssfeer van Provider is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van de DNS-records om de IP-wijziging te reflecteren.

   

ARTIKEL 6. HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever of haar klanten aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (web-)hosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:
  (a) smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, (b) erotisch of pornografisch is, (c) inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, (d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, (e) hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of kan weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, (f) (per e-mail of chat) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of (g) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Provider, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Provider zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Provider van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke (zie tevens artikel 8 voor notice en takedown).

 5. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

 6. Zonder toestemming van Provider is het Opdrachtgever verboden de door Provider verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen, behoudens derden die in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten aan website(s) van Opdrachtgever.

 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

 8. Opdrachtgever verstrekt hierbij Provider een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Provider verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Provider geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Provider.

 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.

 10. De minimale beschikbaarheid van de netwerken en systemen van Provider waarvan de Dienst direct gebruik maakt, zal 99.8% bedragen, gemeten over elke aansluitende maand van de periode waarin de Overeenkomst geldt en de Dienst actief is.

 11. De beschikbaarheid zal dan als volgt berekend worden:
  Dagen per maand = D dagen
  Totale tijd = T minuten (=D*24*60)
  Voorzien onderhoud = P minuten
  Onvoorzien onderhoud = U minuten
  Berekening beschikbaarheidspercentage:
  (T – P – U) / (T – P) * 100

   

ARTIKEL 7. RESELLER ACTIVITEITEN

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Provider door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Provider overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Provider is.

 3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Provider.

 4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Provider Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Provider kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

 5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Provider.

 6. Provider zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Provider een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

 7. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken.

 8. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Provider het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

 

ARTIKEL 8. ONDERHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

 1. Provider heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan (in ieder geval op vrijdag en op zaterdag tussen 22:00 en 06:00 uur). Provider zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Provider is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, noch zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheidsgaranties.

 2. Provider zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 3. Provider zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Provider opgeslagen data te realiseren (behoudens het bepaalde in de voorgaande bepalingen van dit artikel), maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

 4. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal Provider regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Provider opgeslagen data, en deze op verzoek, mogelijk tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Opdrachtgever is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data, controle van de back-ups en eventueel herstel van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.

 5. Provider zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Provider is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Provider is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

 6. Indien naar het oordeel van Provider een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Provider of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Provider gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

   

ARTIKEL 9. NOTICE & TAKEDOWN

 1. Indien een derde Provider erop wijst dat op de website, een applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem welke door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever wordt beheerd informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Provider gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website, applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van dit systeem aan het netwerk van Provider verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten. Indien de website of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van Provider staat kan Provider de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem verwijderen.

 2. Tevens is Provider in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde instanties.

 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Provider gerechtigd hiervan aangifte te doen. Provider kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Provider verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek

 4. Provider zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.

 5. Opdrachtgever vrijwaart en zal Provider schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website en/of een server afkomstig van Opdrachtgever dan wel een website en/of server van een klant van Opdrachtgever.

   

ARTIKEL 10. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Alle prijzen op de website(s) van Provider, in offertes, Overeenkomsten, en andere commerciële uitingsvormen, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. Provider is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze overeenkomst op elk moment te verhogen. Provider zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Lid 4 van dit artikel maakt een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de overeenkomst te beëindigen. Indien Provider de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Provider gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren.

 4. Provider is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen: (a) indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; (b) indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door (stroom)leverancier(s); (c) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Provider rustende verplichting ingevolge de wet; (d) indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of inflatiecorrectie.

 5. Provider kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en stroom per maand, die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Provider bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen, conform de bedragen, zoals vermeld in de offerte dan wel prijslijst van Provider. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Indien Opdrachtgever haar overeengekomen stroomlimieten overschrijdt, is Provider gerechtigd binnen één werkdag na melding van de overschrijding aan Opdrachtgever alle maatregelen te treffen om het verbruik naar het maximaal toegestane te reduceren. Kosten die hiermee gepaard gaan zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

 6. Indien Provider door oorzaak van Opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Provider gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder oorzaken van Opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid en tevens veroorzaakte doublures.

   

ARTIKEL 11. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De verschuldigde bedragen dienen vooraf per maand te worden voldaan. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Provider aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders tussen Provider en Opdrachtgever is overeengekomen.

 2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Provider verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Producten en diensten zijn niet overdraagbaar naar een volgende maand, noch kunnen niet, of gedeeltelijke, verbruikte producten worden verrekend met een volgende factuur.

 3. Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Provider het recht de op dat moment geldende wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

 4. Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft, staat Provider in zijn recht de verbinding van de internetfaciliteiten van Opdrachtgever met het netwerk van Provider dan wel de Dienst op te schorten totdat betaling is geschied.

 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, erkent Opdrachtgever zijn aansprakelijkheid en komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (incasso/gerechtsdeurwaarder etc.): (a) Indien Opdrachtgever nalaat de factuur binnen de betaaltermijn (volledig) te voldoen, is Provider gerechtigd aanmaningskosten ten bedrage van EUR 25 in rekening te brengen. (b) Indien wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting de internetfaciliteiten van dan wel de geleverde Dienst aan Opdrachtgever door Provider zijn opgeschort, ingevolge artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, kan heraansluiting slechts plaatsvinden indien zowel de vordering(en) als het heraansluitingstarief van EUR 145 zijn voldaan.

 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Provider vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Provider op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 7. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Provider.

 

ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Provider zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel zal Provider geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Provider kunnen worden toegerekend.

 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Provider gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Provider aangestelde bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Provider op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Provider een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

ARTIKEL 13. CONTRACTDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

 1. De overeenkomst tussen Provider en Opdrachtgever vangt aan op de datum dat de ondertekende offerte dan wel overeenkomst van Provider door Opdrachtgever met handtekening is geretourneerd, tenzij in deze offerte dan wel overeenkomst een ingangsdatum is bepaald. Het overeengekomen bedrag is per direct verschuldigd vanaf de datum van ontvangst van de offerte of overeenkomst, dan wel de overeengekomen ingangsdatum.

 2. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zonder schriftelijke opzegging, zoals bepaald in artikel 13, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Provider is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 14. OPZEGGING OVEREENKOMST

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient Opdrachtgever dit schriftelijk te melden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand voor het verstrijken van de te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is Opdrachtgever het gangbare tarief verschuldigd.

 2. Voor opzegging van domeinnaamregistraties en verhuizing van domeinnamen hanteert Provider geen opzegtermijn.

 3. Indien domeinen door Provider voor een registratieperiode van een jaar of langer worden geregistreerd en telkenmale verlengd met deze periode, en de factuurperiode aan Opdrachtgever is korter dan de registratieperiode, is Provider gerechtigd de resterende periode in een keer aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Verhuizing van het domein kan eerst na voldoen van genoemde factuur plaatsvinden.

 4. Als opzegdatum wordt beschouwd de datum waarop Provider de opzegging heeft ontvangen.

 5. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie van de data direct bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Hiervoor kan Provider kosten in rekening brengen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is Provider bevoegd alle data (gegevens) op de servers te verwijderen. Voor het voorgenoemde handelen en de gevolgen daarvan is Provider niet aansprakelijk.

 

ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

 1. Opschorting of ontbinding vindt plaats nadat Provider Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld middels schriftelijke aanmaning, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de overeenkomst wordt gegeven en vervolgens alsnog de overeenkomst is nagekomen, tenzij in deze Algemene Voorwaarden dan wel overeenkomst anders is bepaald.

 2. Indien enkel en uitsluitend naar het oordeel van Provider (een) gewichtige reden(en) aanwezig is/zijn, is Provider gerechtigd, de overeenkomst op te schorten, dan wel, indien Provider dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd. Afhankelijk van de door Provider in te schatten ernst van de situatie is Provider bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Deze situaties zijn van toepassing indien: (a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt; (b) Na het sluiten van de Overeenkomt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; (c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (d) Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door Provider onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; (e) Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Provider kan worden gevergd dat deze de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 3. Indien Provider op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Provider uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Provider voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Provider van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Provider, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 2.500 (exclusief BTW).

 2. De totale aansprakelijkheid van Provider voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 50.000 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 3. Aansprakelijkheid van Provider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 4. Buiten de in Lid 1 en Lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Provider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Lid 1 en Lid 2 van dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Provider.

 5. De aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Provider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Provider ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Provider in staat is adequaat te reageren.

 6. Provider is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 16).

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Provider meldt.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Provider voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Provider geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

ARTIKEL 17. OVERMACHT

 1. Provider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Provider geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Provider niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, terroristische daden, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, wetswijzigingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Provider door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Provider kan worden gevergd.

 3. Provider kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover Provider ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Provider gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

ARTIKEL 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen, software en systemen eigendom van Provider.

 2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Provider niet nakomt is Provider zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Provider op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 19. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Provider of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 4. Het is Provider toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Provider door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 2.500 per dag per inbreukmakende handeling betalen aan Provider, met een maximum van EUR 50.000, onverminderd het recht van Provider om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 6. Provider heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

 2. Provider zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Provider, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Provider daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Provider zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

ARTIKEL 21. PERSONEEL

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Provider voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Provider in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Provider. Onder werknemers van Provider worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Provider of van één van de aan Provider gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Provider of van één van de aan Provider gelieerde ondernemingen waren.

 

ARTIKEL 22. SUPPORT

 1. Opdrachtgever kan te allen tijde een beroep doen op Provider voor technische assistentie.

 2. Middels het Support Telefoonnummer, de Support Site of via het Support Email-Adres verzorgt Provider assistentie en/of diensten aan de systemen en/of apparatuur van Opdrachtgever waar dit redelijkerwijs technisch te verwachten is. Deze dienst is enkel beschikbaar voor Opdrachtgever, vaste medewerkers van Opdrachtgever en derden die namens Opdrachtgever belast zijn met de bouw van websites.

 3. Afhankelijk van het soort werkzaamheden zullen kosten in rekening worden gebracht waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten werkzaamheden. Medewerkers van Provider zullen op voorhand aangeven onder welke categorie de gewenste diensten zijn geschaard en een geschatte tijdsduur en kostenoverzicht opgeven alvorens de werkzaamheden ten uitvoer worden gebracht. De werkzaamheden vangen eerst aan na schriftelijk (e-mail/ticket) akkoord voor de kosten door Opdrachtgever.

 4. Indien een verzoek tot technische assistentie per keer niet meer dan vijftien minuten arbeidstijd kost, niet vaker dan één maal per week voorkomen en tijdens kantooruren plaatsvindt, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op 15 minuten kosteloze dienstverlening indien de opdracht of het verzoek zelf meer dan 15 minuten arbeidstijd kost.

 5. Werkzaamheden welke naar redelijkheid binnen 15 minuten kunnen worden uitgevoerd maar door trage response, plotselinge aanpassingen en/of tegenwerking van Opdrachtgever langer dan 15 minuten duren kunnen tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

 6. Onder de diensten die kosteloos kunnen worden uitgevoerd worden uitdrukkelijk niet verstaan: Server reboots, installatie en/of configuratie van Operating Software of Service Packs, serverbeheer en upgrades, hardwarebeheer en overig uitgebreid beheer.

 7. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de kennis en beschikbaarheid van medewerkers van Provider, noch kan Opdrachtgever Provider aansprakelijk stellen voor incidenten, schade of claims die zijn voortgekomen uit verstrekte adviezen of uitgevoerde werkzaamheden van Provider medewerkers welke buiten een Service Level Agreement om zijn gerealiseerd.

 8. Medewerkers van Provider zijn buiten kantooruren (van 18:00 tot 09:00) bereikbaar middels een Storing Telefoonnummer. Het gebruik van bovengenoemd telefoonnummer is slechts voorbehouden voor spoedeisende, mission critical assistentie zoals gedefinieerd in een Service Level Agreement behorende bij de Overeenkomst. Medewerkers van Provider behouden het recht voor om verzoeken die na kantoortijd worden ingediend en niet aantoonbaar (direct) noodzakelijk zijn uit te te stellen tot de volgende werkdag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zulks uitsluitend te bepalen door Provider.

 

ARTIKEL 23. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Provider behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Indien Provider de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Provider de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging op de website van Provider, per brief of per e-mail, zulks ter keuze van Provider.

 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 4. Wijzigingen van geringe betekenis of wijzigingen, die geen of een positief effect hebben voor Opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomt op te zeggen.

 

ARTIKEL 24. SLOTBEPALINGEN

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e- mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

 5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de communicatie dan wel ondersteuning van haar klanten. Provider is hiervoor niet verantwoordelijk.

 6. De door Provider ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen (monitoring) betreffende de Dienst(en) gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam, merknaam, logoʼs of tekens van Provider te gebruiken, tenzij Provider expliciet schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven.

 8. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

 9. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

 

 

 

Versie: 1.0

Datum: 03-05-2017

Privacy-verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Villa Hosting B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Villa Hosting B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Villa Hosting B.V. verstrekt.

 

Villa Hosting B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM VILLA HOSTING B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Villa Hosting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Villa Hosting B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOE LANG VILLA HOSTING B.V. GEGEVENS BEWAART

Villa Hosting B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Villa Hosting B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Villa Hosting B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Villa Hosting B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@villah.com.

Villa Hosting B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Villa Hosting B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Villa Hosting B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Villa Hosting B.V.

verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met Villa Hosting B.V. op via

info@villah.com.

 

www.villah.com is een website van Villa Hosting B.V..

 

Villa Hosting B.V.
info@villah.com